Ảnh người đẹp và máy xúc 5-2021

Ảnh người đẹp và máy xúc.

Fashionable sportive girl posing next to an excavator on a construction site